برای دیدن مطالب پودمان کسب و کار کاروفناوری هفتم روی تیتر مطالب کلیک نمایید.

پرسش صفحه 44 کاروفناوری هفتم پودمان کسب وکار شناخت دلبستگی ها، توانایی ها و مهارت ها

جواب کارغیرکلاسی صفحه 44 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان کسب وکار

کارکلاسی صفحه 46 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان کسب وکار کار کلاسی : شناسایی مشاغل

کارکلاسی صفحه 48 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان کسب وکار خرید اینترنتی

کارکلاسی صفحه 48 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان کسب وکار

کارکلاسی صفحه 51 کاروفناوری پایه هفتم پودمان کسب وکار بررسی عوامل موثر در فروش

کارکلاسی صفحه 51 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان کسب وکار پیشنهاد برای بسته بندی

کارکلاسی صفحه 54 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان کسب وکار نمونه یک طرح کسب وکار

کارکلاسی صفحه 54 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان کسب وکار نمونه کسب و کار

تحقیق کاروفناوری مطالبی در مورد بازاریابی Marketing

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه خراطی

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه مسگری

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه ورشو سازی

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه سراجی

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه چینی بند زنی

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه شومینه سازی

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه پلاس بافی

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه نمدمالی

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه گلیم بافی

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه قالی بافی

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه جاجیم بافی

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه ورنی بافی

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه منبت کاری

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه معرق کاری

معرفی مشاغل و حرفه ها آشنایی با حرفه چلنگری

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع کسب وکار

تحقیق کاروفناوری کسب وکار اینترنتی چیست.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع شرکت های تجاری

تحقیق کاروفناوری کار آفرین کیست ؟ کارآفرینی چیست ؟

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات مربوط به شغل ،حرفه ،آموزش فنی و حرفه ای و هدایت شغلی