برای دیدن مطالب پودمان نقشه کشی کاروفناوری هفتم روی تیتر مطالب کلیک نمایید.

کارکلاسی صفحه 58 کاروفناوری پایه هفتم پودمان نقشه کشی بررسی و کاربرد چند نقشه

کارکلاسی صفحه 62 کاروفناوری هفتم کشیدن شکل های ساده با ابزار نقشه کشی

کارکلاسی صفحه 69 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان نقشه کشی تعیین سه نمای اجسام

کارکلاسی صفحه 71 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان نقشه کشی ترسیم نقشۀ پروژه رحل قرآن

آشنایی با محاسبات اشکال و احجام هندسی

تحقیق پودمان نقشه کشی آشنایی با استاندارد نقشه ها

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع مداد در نقشه کشی پودمان نقشه کشی کاروفناوری هفتم

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع نقشه های مهندسی و صنعتی پودمان نقشه کشی کاروفناوری

تحقیق کاروفناوری آشنایی با ابعاد و اندازه های استاندارد کاغذ در پودمان نقشه کشی کاروفناوری هفتم

تحقیق کاروفناوری آشنایی با کاغذهای نقشه کشی

تحقیق کاروفناوری هفتم پودمان نقشه کشی مقیاس چیست؟

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع خط در نقشه کشی پودمان نقشه کشی کاروفناوری هفتم

آموزش نحوه ترسیم زاویه های مختلف با خط کش تی - گونیای ۳۰ و ۴۵ درجه در نقشه کشی

دانلود جزوه تمرین و ترسیم سه نما از یک پرسپکتیو پودمان نقشه کشی کاروفناوری هفتم